spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma

Podnet na preskumanie zákonnosti zásad PR

Okresná prokuratúra Bratislava I. Kvetná 13, P.O.Box 65 820 05 Bratislava 2

Bratislava 12. 6. 2012

Vec:   Podnet na preskúmanie zákonnosti o veci schválenia Zásad ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava z 18. 4. 2012 Krajským pamiatkovým úradom Bratislava

Podávame podnet na preskúmanie zákonnosti vo veci schválenia Zásad ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava z 18. 4. 2012 Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.

Schválené zásady pamiatkovej rezervácie (ďalej len „PR“) Bratislavy na základe § 29 ods. 1, 2 a 3 pamiatkového zákona, by mali obsahovať súhrn činností a opatrení, ktorými orgány štátnej správy zabezpečujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území. Predložené a schválené zásady sú podľa nášho názoru v rozpore s verejným záujmom, s pamiatkovým zákonom č. 49/2002 Z. z. a v neposlednom rade nenapĺňajú náležité potreby podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. Žiadame preto preskúmať zákonnosť schválených zásad PR Bratislava najmä v týchto oblastiach:

 

 

1. Hierarchia dokumentov. Predložené a schválené zásady sa zámerne nezaoberajú približne 1/3 vyhlásenej Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislavy – sektorom C (Podhradie). Uvádza sa to na str. 5 a str. 58, kde sa v poznámke vymedzuje sektor C1-3 (južné Podhradie), ktorého sa uvedené požiadavky resp. schválené zásady netýkajú. Odvoláva sa tu pritom na rôznorodé a osobité materiály z rokov 2002-2005 a na územný plán zóny (ďalej len „ÚPZ“) Podhradie, ktoré ale nie sú relevantnými, záväznými ale hlavne dostatočnými dokumentmi definujúcimi explicitne zásady ochrany v pamiatkovej rezervácii. Tento prístup je teda v priamom rozpore so zákonom. Zo stavebného zákona vyplýva povinnosť posúdiť v územnom konaní návrh aj podľa osobitných predpisov týkajúcich sa starostlivosti o kultúrne pamiatky, ktoré prislúchajú iným orgánom ako stavebnému úradu. Pri posúdení sa tieto orgány riadia práve osobitnými predpismi, teda aj zásadami pamiatkovej ochrany a nie opačne - územného plánu a jeho reguláciami. Teda v prvom rade je povinnosťou Krajského pamiatkového úradu podľa § 29 ods. 2 pamiatkového zákona vypracovať zásady ochrany celého pamiatkového územia, ktoré sú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany. Zásady sú súčasťou územného priemetu ochrany kultúrnych hodnôt územia, ktorý je podkladom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie podľa osobitného predpisu!

2. Časový horizont účinnosti dokumentov. Predložené a schválené zásady (konečne po 22 rokoch po zmene pomerov v spoločnosti po roku 1989!) sa odvolávajú na samostatné analýzy a zásady z roku 2002, ktoré boli jedným z podkladov (str. 5), ďalšie z rokov 2002-2005 (str. 58). Je takmer nemožné, aby sa za 7- 10 rokov nič nezmenilo a neboli nové poznatky a potreby na úseku ochrany pamiatok v tak dôležitej mestskej pamiatkovej rezervácii ako je časť C1-3 – južné Podhradie. Obdobne sa uvedené zásady odvolávajú na UPZ Podhradie schválené v roku 2006, čo považujeme za právne irelevantné. Stavebný zákon pritom umožňuje a nabáda k preskúmaniu a aktualizácii územného plánu zóny každé štyri roky. Z hľadiska územného plánovania je to dôležitý nástroj, ktorý reaguje na zmenu podmienok v organizácii mesta a jeho potrieb. Pretože sa UPZ Podhradie neaktualizoval ani po 6 rokoch, a prijaté zásady sa odvolávajú na tento dokument, považujeme predložené zásady v rozpore s verejným záujmom práve z hľadiska časovej neaktuálnosti a nedostatočnej reflexie potrieb mesta a jeho občanov ako aj ochrany pamiatok.

3. Zákonná nezrovnalosť. Zo znenia § 1 a 2 stavebného zákona je jasné, aké sú limity územného plánovania a teda aj územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „ÚPD“) spracovanej a schválenej v súlade s ním. Význam a funkcia ÚPD nemá základ v ochrane pamiatok, ale v koncepcii organizácie územia. Podľa § 1 stavebného zákona ÚPD komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a rešpektuje kultúrno-historické hodnoty územia. Ako zdroj, logicky musí rešpektovať aj schválené zásady ochrany pamiatkovej rezervácie. Dokumentácia, akou je ÚPZ Podhradie, preto nemôže tvoriť a nahrádzať zásady ochrany pamiatkovej rezervácie. Schválené zásady ochrany pamiatkovej rezervácie sú v rozpore s platnými zákonmi, pretože vypustili zo svojho zreteľa celú časť C1-3 a odvolávajú sa na dokument (územný plán zóny), ktorý nemôže túto potrebu nahradiť.

4. Obsahová nedostatočnosť. Podľa § 29 ods. 3 pamiatkového zákona majú zásady obsahovať požiadavky na primerané funkčné využitie územia, na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, archeologických nálezísk, prípadne ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia. Uvedené zásady majú rezervy aj v tejto oblasti. Napríklad v časti E.7. hodnotami archeologického dedičstva sa uvedený dokument nezaoberá a nezhodnocuje výsledky nového archeologického výskumu (2007 prof. Štefanovičová ) práve v sektore C. Obdobne v kapitole IV. požiadavky na výškové a hmotovo priestorové usporiadanie objektov v pamiatkovom území sa neriešia limity a regulácie výškového zónovania, silueta a panoráma, strešná krajina, objektovo-hmotová skladba, zeleň, povrchy komunikácií a verejných priestranstiev, osvetlenie verejných priestorov, použitie stavebných materiálov, infraštruktúra a mnohé ďalšie náležitosti pre celú oblasť C1-3. Toto je zásadný nedostatok schváleného materiálu, pretože ponecháva priestor bez náležitej regulácie tak, ako to ukladá Krajskému pamiatkovému úradu pamiatkový zákon. Takýto nezodpovedný prístup k celému sektoru C (celé Podhradie), nezáujem o odborný pohľad na vec ako aj nezáujem o presné stanovenie pravidiel ochrany daného územia zákonne relevantným spôsobom, je v priamom rozpore s verejným záujmom.

Na základe vyššie uvedeného sme dôvodne presvedčení, že vydané a schválené Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava z 18. 4. 2012 Krajským pamiatkovým úradom Bratislava sú v rozpore s verejným záujmom a s platnými zákonmi.

Žiadame prešetriť všetky okolnosti, či došlo k porušeniu zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Zároveň žiadame, aby ste nás v zákonnej lehote informovali o vybavení tohto podnetu.

 

Ostávame s pozdravom

 

Katarína Šimončičová Matej Vagač

predseda MV SZOPK za OI BAO

 

Na vedomie:

 

 1. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto - stavebný úrad
 2. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
 3. Ministerstvo kultúry SR
 4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 5. Pamiatkový úrad SR
 6. Krajský Pamiatkový úrad Bratislava
 7. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava
 8. Fakulta architektúry – Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 

Copyright © 2018 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.