spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

K zmenám územného plánu

Územný plán zasahuje do života všetkým

Pomaly niet v Bratislave človeka, ktorý by nepočul výraz „územný plán“. Avšak hoci patrí medzi najdôležitejšie dokumenty v tomto meste, zďaleka nie všetci rozumejú, o čo v ňom ide. A takmer nikto ho nepozná do všetkých detailov. Je totiž mimoriadne rozsiahly, zložitý a aj dosť nezáživný. Napriek tomu zásadne ovplyvňuje, ako sa nám tu všetkým bude v budúcnosti žiť. Inými slovami, aká bude kvalita nášho života. Územný plán (ÚP) totiž určuje, kde bude zeleň a kde sa bude stavať (byty, obchody, školy, nemocnice...), kadiaľ pôjdu nové cesty, kde bude skládka odpadov atď. Určuje teda, ako sa bude mesto rozvíjať v najbližších cca 20 rokoch .

 

Stanoviť to nie je jednoduché, preto aj proces, v ktorom sa ÚP vypracuje a schváli, je dosť zložitý. Zúčastňuje sa na ňom veľké množstvo odborníkov a odborníčok a v istej etape môže ÚP ovplyvniť aj verejnosť. Môžu sa teda zapojiť všetci občania a občianky, ktorí majú záujem, ale aj rôzne úrady, organizácie či firmy. Cieľom je, aby ÚP v každej lokalite mesta čo najlepšie vystihol verejný záujem – vysokú kvalitu života a zdravé životné prostredie. Nie vždy sa však tieto ciele podarí naplniť. Namiesto záujmu verejnosti až príliš často rozhodujú úzke finančné záujmy uzavretých skupín, najčastejšie investorov a developerov, ale aj politikov a úradníkov. Je preto veľmi dôležité, aby verejnosť pozorne sledovala takéto procesy a čo najaktívnejšie sa na nich aj zúčastňovala, t. j. podávala k predloženým návrhom pripomienky a svoje vlastné návrhy.

Proces, čo sa vlečie dlhé roky

Samozrejme, záujmy verejnosti a investorov či politikov si často silne odporujú. Napríklad tam, kde občania chcú mať park, detské ihrisko alebo športovisko, nejaká firma plánuje výškovú budovu či hromadnú garáž. Závisí od mnohých okolností, ktorá možnosť sa napokon dostane do ÚP – a teda, čo bude napokon v danej lokalite stáť. Keďže aj občania, aj investori vstupujú do procesu tvorby ÚP so svojimi záujmami a potrebami, jeho vypracovanie a schválenie trvá väčšinou roky. Súčasný ÚP Bratislavy sa začal spracúvať ešte v r. 1996. Mestské zastupiteľstvo ho schválilo až na tretí pokus v máji 2007. Pritom už v roku 2005 (hoci nový ÚP ešte nebol vypracovaný) magistrát s primátorom predložili a mestské zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu ÚP vo vybraných lokalitách, ktorá vychádzala v ústrety zámerom investorov... V záverečnej fáze, teda od roku 2004, aktívne vstúpili do procesu tvorby nového ÚP mnohé občianske organizácie a iniciatívy. Hoci podali niekoľko stoviek pripomienok, magistrát z nich zapracoval len pár desiatok. Nečudo, že takýto postup vyvolal veľkú kritiku aktívnej verejnosti.

Hneď po prijatí nového ÚP začal magistrát pripravovať jeho zmeny a doplnky. Už v roku 2008 schválili mestskí poslanci a poslankyne prvé zmeny v ÚP súvisiace s plánovaným európskym železničným koridorom na trase Paríž - Bratislava (tzv. TEN T-17). Druhé zmeny a doplnky ÚP predložil magistrát na verejné prerokovanie v júli 2009. Napriek primátorovým sľubom o lepšom zapojení verejnosti do prípravy tohto dokumentu sa však zopakoval rovnaký scenár ako predtým: magistrát znovu nezapracoval veľkú väčšinu občianskych pripomienok. Pritom mnohé z nich boli závažné. Aj pre veľkú nespokojnosť aktívnych občianskych organizácií a ich kritiku nedostatkov navrhovaných zmien a doplnkov ÚP mestské zastupiteľstvo v októbri t. r. (ani na tretí raz) neschválilo predložený materiál.

Ohrozenie prostredia a zelene

Magistrátom navrhované zmeny a doplnky verejne kritizovali najmä aktivisti a aktivistky občianskej iniciatívy Bratislava otvorene (BAO). Upozornili, že návrh môže ohroziť životné prostredie a zeleň, umožniť zahusťovanie zástavby, zhoršiť dopravu i celkovú kvalitu života ľudí. Osobitne varovali pred systémovou zmenou, ktorá by ohrozila všetky zelené plochy a parky v hlavnom meste. Podľa súčasného ÚP totiž nemožno zastavať plochy zelene, teda verejné priestory vyhradené výlučne pre prirodzenú zeleň, stromy a oddych. Zmeny a doplnky však navrhujú novú definíciu zelených plôch, ktorá by zároveň umožnila výstavbu podzemných garáží či nákupných centier pod nimi!

Reálnosť tejto hrozby dokazuje napríklad prípad parku na Kollárovom námestí. Zmeny v ÚP ešte nie sú ani schválené, a magistrát už navrhol prenájom parku na výstavbu podzemných garáží – čo poslanci a poslankyne schválili. Týmto rozhodnutím môžu Bratislavčania prísť tridsaťročný park s kvalitnou vzrastlou zeleňou. Namiesto nej má vzniknúť 500 garážových státí s predpokladom 2000 vjazdov a 2000 výjazdov vozidiel za 24 hodín. Vetranie z garáží má vyústiť priamo do zostávajúcej zelene, ktorá sa má vysadiť do tenkej vrstvy zeminy na streche garáže. Je samozrejme veľmi otázne, aká zeleň by za týchto podmienok prežila. Veľké dospelé stromy, aké sú na námestí dnes, to však určite nebudú. Nová garáž by pritiahla ďalšie stovky áut do centra spolu s množstvom exhalátov, hluku a zápch. Okrem toho by podstatne znížila schopnosť územia zadržiavať vodu, čo je dôležité pri čoraz častejších prívalových dažďoch. Navyše, ako je v Bratislave „zvykom“, tento devastačný zásah sa navrhol (a možno sa aj uskutoční) živelne, bez poznania verejnej mienky a diskusie s verejnosťou i bez reálnej parkovacej politiky mesta. V prípade schválenia predložených zmien a doplnkov ÚP by tak, ako park na Kollárovom námestí, boli ohrozené aj všetky ostatné parky – napr. park v Líščom údolí, Medická záhrada, Sad Janka Kráľa, Horský park, Chránený areál Bôrik, Ondrejský a Ružinovský cintorín a i.

Iným závažným nedostatkom by bola aj zmena obývaných stabilizovaných území na rozvojové tým, že by sa zrušil 15 % limit ich zastavanosti. Tak by sa umožnilo zahustenie ďalšou zástavbou, pričom tieto územia predstavujú približne polovicu plochy Bratislavy! Podľa BAO predložené zmeny a doplnky ÚP nereflektujú potrebu regulatívov a koncepčných prístupov, ktoré dlhodobo žiada občianska verejnosť a ktoré Bratislava pri súčasnej živelnej a nekoncepčnej výstavbe tak veľmi potrebuje. Namiesto toho obsahujú celý rad opatrení a zmien, ktoré by súčasný stav ešte zhoršili.

Bez záujmu o občanov

Predložený materiál je navyše aj veľmi rozsiahly a zložitý. Široká verejnosť, ale i poslanci a poslankyne mali dosť krátky čas na naštudovanie materiálu a jeho pripomienkovanie. Podobne ako pri samotnom ÚP, aj pri zmenách a doplnkoch magistrát postupoval formalisticky. Opäť chýbala iniciatívnosť a aktívnosť v informovaní, snaha efektívne zapojiť do procesu verejnosť a zrozumiteľné vysvetlenie predloženého materiálu občanom. Magistrát zámerne (a opakovane) nezorganizoval verejné diskusie k tejto téme, nedal vypracovať zásadné koncepčné podklady (napr. výškovú koncepciu, intaktné plochy zelene) ani nevytvoril priestor na hľadanie optimálnych riešení. Nezapracoval desiatky občianskych pripomienok, nerešpektoval dôležité požiadavky verejnosti, a tak ignoroval potreby mesta a občanov.

Iniciatíva BAO preto protestovala proti navrhovaným zmenám a doplnkom ÚP. Opakovane žiadala všetkých mestských poslancov a poslankyne, aby neodsúhlasili predložený návrh, vytvorili priestor na jeho prepracovanie po voľbách a zaviazali magistrát, aby zorganizoval verejnú prezentáciu a korektné, partnerské prerokovanie zmien a doplnkov s občanmi a odbornou verejnosťou.

Ako prekonať moc peňazí

Aktivisti a aktivistky BAO vyjadrili podozrenie z presadzovania lobistických záujmov developerov poslancami, bez ohľadu na verejnosť. Podľa nich sa v Bratislave presadzujú v prvom rade investorské potreby, moc peňazí záujmových skupín víťazí nad potrebami verejnosti a mesta, zastupiteľstvo schvaľuje nevýhodné predaje a prenájmy, magistrát ignoruje vôľu občanov a občianok (napríklad desiatky petícií a výziev). Takéto nedemokratické praktiky, potláčajúce verejný záujem a demokratické mechanizmy občianskej spoločnosti, sú podľa nich neseriózne a vrhajú podozrenie z korupcie na poslancov a poslankyne. Upozornili aj na to, že poslanci a poslankyne pri hlasovaní o zásadných dokumentoch často plnia direktívy straníckych centrál bez osobnej zodpovednosti voči občanom.

Návrh zmien a doplnkov ÚP pritom obsahuje aj niektoré pozitívne veci, napr. zmenu súčasného stavebného pozemku pri Bratislavskej vysokej škole práva v Ružinove na zeleň. Veľký problém však spôsobuje, že magistrát predložil všetky (teda aj užitočné, ale aj vyslovene škodlivé) zmeny naraz v jednom návrhu a bez akceptovania veľkej časti občianskych pripomienok. Je to vlastne nátlak, ako nútiť zastupiteľstvo k prijatiu všetkých navrhovaných zmien v ÚP, a to aj proti vôli verejnosti. Našťastie, aj vďaka intenzívnemu úsiliu niektorých občianskych iniciatív nekvalitný návrh zmien a doplnkov zatiaľ zastupiteľstvo neschválilo.

Príklad územného plánu Bratislavy jasne ilustruje nutnosť, aby do politiky vstupovali neskorumpovaní občania a občianky, ktorých seriózne zámery si už verejnosť mohla overiť v diskusiách aj konkrétnych aktivitách – napríklad pri záchrane zelene alebo pamiatok pred likvidáciou, pri blokovaní zahusťovania sídlisk, presadzovaní cyklotrás a pod. Je len na nás samotných, aby sme nevolili mechanicky, ani podľa straníckej značky, ale aby sme sa bližšie zaujímali o kandidujúcich a zvolili tých, čo budú rozhodovať zodpovedne a v prospech širokej verejnosti.

Ľubica Trubíniová (aktivistka iniciatívy BRATISLAVA OTVORENE)

 

Anketa

Aký dopravný prostriedok používate na ceste do zamestnania?
 

Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.