Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Žiadost na MVaRR 5.6.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. arch. Jelena Hudcovská, riaditeľka, odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania

Bratislava 5. 6. 2012

Vec:

Žiadosť o stanovisko k záväznej časti Územného plánu zóny Podhradie

 

Vážená pani riaditeľka,

niekoľko rokov sa venujeme rehabilitácii a obnove jedného z najcennejších území Bratislavy – Bratislavského Podhradia.

Obraciame sa na Vás ako na ústredný orgán štátnej správy na úseku územného plánovania so žiadosťou o stanovisko k záväznej časti Územného plánu zóny Podhradie (ďalej len „ÚPZ“).

Tento ÚPZ bol schválený v roku 2006, čiže podľa zákona bolo povinnosťou obce preskúmať, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky, prípadne obstaranie nového ÚPZ. Podľa neoverených informácií z magistrátu vraj k preskúmaniu možno došlo v r. 2010 (ale bez účasti verejnosti). Sme toho názoru, že tento ÚPZ vykazuje nejednoznačnosti a nepresnosti a nie je celkom v súlade s Vyhláškou č. 55/2001 Z. z.., najmä ust. § 13. , čiže by boli potrebné jeho zmeny a doplnky

Tento ÚPZ vykazuje nepresnosti v týchto prípadoch:

  1. Rozpor ÚPZ s vyhláškou v § 13 ods. 7 je hlavne vo výškovom zónovaní stavebných objektov. UPZ určuje pre všetky objekty maximálnu výšku zástavby v jednotlivých regulačných jednotkách. Okrem toho ale povoľuje aj zvýšiť výšku zástavby na limit strešnej modelácie v regulačnej jednotke na obmedzenej ploche o maximálne 6,5 m (čo sú 2 poschodia!) s podmienkou, že bude dodržaný stanovený koeficient stavebného objemu. Vyhláška ale v § 13 ods. 7 definuje, že UPZ musí obsahovať presne formulovaný návrh regulatívov. Takéto určenie výšok preto považujeme za nejednoznačné. Potvrdzuje to aj projekt pre územné rozhodnutie, v ktorom spracovateľ navrhol pre všetky objekty výšku podľa limitu strešnej modelácie a nie podľa maximálnej výšky zástavby. Takto sa obecne a celoplošne „navyšujú“ výšky stavebných objektov v rozpore s maximálnou výškou zástavby v ÚPZ, a tiež bez dodatku o obmedzenej ploche a stanoveného koeficientu stavebného objemu.
  2. Rozpor ÚPZ s vyhláškou je aj v neexistencii dopravno-kapacitného riešenia. Podľa vyhlášky v § 13 ods. 5 písmeno d) je aj opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity. Schválený ÚPZ neuvádza prepravné a objemové kapacity a dopravnú únosnosť daného územia. Teda ak má záväzná časť ÚPZ podľa vyhlášky v § 13 ods. 7 uvádzať presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, alebo vylučujú a podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku, tak by musel ÚPZ obsahovať aj exaktné dopravno-kapacitné riešenie.
  3. Rozpor ÚPZ s vyhláškou v § 13 ods. 7 písm. e) vidíme aj v nejednoznačných regulatívoch začlenenia stavieb do pamiatkovej rezervácie. V čase prijatia ÚPZ neexistovali, resp. neboli schválené zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Bratislava. Z tohto dôvodu nebolo možné zapracovať presne formulované regulatívy pre riešenie daného územia a stavebných objektov. Následne teda vykazuje schválený ÚPZ nepresnosti a nejednoznačnosti v riešení takých podstatných oblastí ochrany pamiatkovej rezervácie ako napríklad výškové a hmotovo-priestorové usporiadanie objektov v pamiatkovom území, limity a regulácie výškového zónovania, silueta a panoráma, strešná krajina, objektovo-hmotová skladba, zeleň, povrchy komunikácii a verejných priestranstiev, osvetlenie verejných priestorov, použitie stavebných materiálov, infraštruktúra a mnohé ďalšie. Tento prístup je teda v priamom rozpore so stavebným zákonom z ktorého vyplýva podľa § 2 ods. 1 písm. c) že je povinnosťou posúdiť v územnom konaní aj návrh podľa osobitných predpisov týkajúcich sa starostlivosti o kultúrne pamiatky, ktoré prislúchajú iným orgánom ako stavebnému úradu.

Horeuvedené nedostatky ÚPZ sa prejavili hneď pri prvej stavebnej realizácii v danom území. V súčasnosti sa realizuje stavba domu na Beblavého ulici, takzvaný Fischerov dom, ktorý podľa nášho názoru vykazuje nesúlad s ÚPZ. Z tohto dôvodu chceme požiadať kompetentné samosprávne orgány, aby zabezpečili aktualizáciu ÚPZ Podhradie, pri ktorej by sa odstránili horeuvedené nedostatky. Veríme, že aj Vaše stanovisko, možno metodické usmernenie, nám pomôže v tejto snahe. V prílohe Vám pre informovanosť prikladáme dva dokumenty: Odvolanie voči územnému rozhodnutiu v časti Vydrica a podanie na prokuratúru vo veci nesúladu stavby na Beblavého ul. s ÚPZ.

S pozdravom

Ing. Katarína Šimončičová Ing. Matej Vagač

predsedníčka MV SZOPK Iniciatíva Bratislava otvorene

Prílohy: podľa textu

 

Anketa

Ste za zachovanie PKO
 

Copyright © 2017 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.