spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Žiadost na MVaRR 5.6.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. arch. Jelena Hudcovská, riaditeľka, odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania

Bratislava 5. 6. 2012

Vec:

Žiadosť o stanovisko k záväznej časti Územného plánu zóny Podhradie

 

Vážená pani riaditeľka,

niekoľko rokov sa venujeme rehabilitácii a obnove jedného z najcennejších území Bratislavy – Bratislavského Podhradia.

Obraciame sa na Vás ako na ústredný orgán štátnej správy na úseku územného plánovania so žiadosťou o stanovisko k záväznej časti Územného plánu zóny Podhradie (ďalej len „ÚPZ“).

Tento ÚPZ bol schválený v roku 2006, čiže podľa zákona bolo povinnosťou obce preskúmať, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky, prípadne obstaranie nového ÚPZ. Podľa neoverených informácií z magistrátu vraj k preskúmaniu možno došlo v r. 2010 (ale bez účasti verejnosti). Sme toho názoru, že tento ÚPZ vykazuje nejednoznačnosti a nepresnosti a nie je celkom v súlade s Vyhláškou č. 55/2001 Z. z.., najmä ust. § 13. , čiže by boli potrebné jeho zmeny a doplnky

Tento ÚPZ vykazuje nepresnosti v týchto prípadoch:

  1. Rozpor ÚPZ s vyhláškou v § 13 ods. 7 je hlavne vo výškovom zónovaní stavebných objektov. UPZ určuje pre všetky objekty maximálnu výšku zástavby v jednotlivých regulačných jednotkách. Okrem toho ale povoľuje aj zvýšiť výšku zástavby na limit strešnej modelácie v regulačnej jednotke na obmedzenej ploche o maximálne 6,5 m (čo sú 2 poschodia!) s podmienkou, že bude dodržaný stanovený koeficient stavebného objemu. Vyhláška ale v § 13 ods. 7 definuje, že UPZ musí obsahovať presne formulovaný návrh regulatívov. Takéto určenie výšok preto považujeme za nejednoznačné. Potvrdzuje to aj projekt pre územné rozhodnutie, v ktorom spracovateľ navrhol pre všetky objekty výšku podľa limitu strešnej modelácie a nie podľa maximálnej výšky zástavby. Takto sa obecne a celoplošne „navyšujú“ výšky stavebných objektov v rozpore s maximálnou výškou zástavby v ÚPZ, a tiež bez dodatku o obmedzenej ploche a stanoveného koeficientu stavebného objemu.
  2. Rozpor ÚPZ s vyhláškou je aj v neexistencii dopravno-kapacitného riešenia. Podľa vyhlášky v § 13 ods. 5 písmeno d) je aj opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity. Schválený ÚPZ neuvádza prepravné a objemové kapacity a dopravnú únosnosť daného územia. Teda ak má záväzná časť ÚPZ podľa vyhlášky v § 13 ods. 7 uvádzať presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, alebo vylučujú a podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku, tak by musel ÚPZ obsahovať aj exaktné dopravno-kapacitné riešenie.
  3. Rozpor ÚPZ s vyhláškou v § 13 ods. 7 písm. e) vidíme aj v nejednoznačných regulatívoch začlenenia stavieb do pamiatkovej rezervácie. V čase prijatia ÚPZ neexistovali, resp. neboli schválené zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Bratislava. Z tohto dôvodu nebolo možné zapracovať presne formulované regulatívy pre riešenie daného územia a stavebných objektov. Následne teda vykazuje schválený ÚPZ nepresnosti a nejednoznačnosti v riešení takých podstatných oblastí ochrany pamiatkovej rezervácie ako napríklad výškové a hmotovo-priestorové usporiadanie objektov v pamiatkovom území, limity a regulácie výškového zónovania, silueta a panoráma, strešná krajina, objektovo-hmotová skladba, zeleň, povrchy komunikácii a verejných priestranstiev, osvetlenie verejných priestorov, použitie stavebných materiálov, infraštruktúra a mnohé ďalšie. Tento prístup je teda v priamom rozpore so stavebným zákonom z ktorého vyplýva podľa § 2 ods. 1 písm. c) že je povinnosťou posúdiť v územnom konaní aj návrh podľa osobitných predpisov týkajúcich sa starostlivosti o kultúrne pamiatky, ktoré prislúchajú iným orgánom ako stavebnému úradu.

Horeuvedené nedostatky ÚPZ sa prejavili hneď pri prvej stavebnej realizácii v danom území. V súčasnosti sa realizuje stavba domu na Beblavého ulici, takzvaný Fischerov dom, ktorý podľa nášho názoru vykazuje nesúlad s ÚPZ. Z tohto dôvodu chceme požiadať kompetentné samosprávne orgány, aby zabezpečili aktualizáciu ÚPZ Podhradie, pri ktorej by sa odstránili horeuvedené nedostatky. Veríme, že aj Vaše stanovisko, možno metodické usmernenie, nám pomôže v tejto snahe. V prílohe Vám pre informovanosť prikladáme dva dokumenty: Odvolanie voči územnému rozhodnutiu v časti Vydrica a podanie na prokuratúru vo veci nesúladu stavby na Beblavého ul. s ÚPZ.

S pozdravom

Ing. Katarína Šimončičová Ing. Matej Vagač

predsedníčka MV SZOPK Iniciatíva Bratislava otvorene

Prílohy: podľa textu

 

Anketa

Aký dopravný prostriedok používate na ceste do zamestnania?
 

Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.